Polityka prywatno?ci IAA


Effective: February 2020

Your privacy is important to Insurance Auto Auctions, Inc. ("IAA," “we,” or, “us”). We developed this Privacy Policy to provide you with information on how we process your personal data when you visit our websites or our mobile applications (“apps”), including when you complete forms, and when you utilize our other offerings (e.g., newsletters, discussion lists, and announcement lists). Throughout this Privacy Policy, our websites and apps may be jointly referred to as our “Sites.” This Privacy Policy applies only to Sites on which this Privacy Policy is posted.

“Personal data” is information relating to an identified or identifiable natural person.

KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ IAA

Dane osobowe, które s? przetwarzane, kiedy komunikujesz si? z IAA: Kiedy komunikujesz si? z naszymi przedstawicielami poprzez e-mail, telefonicznie, internetowo, przez media spo?eczno?ciowe lub osobi?cie, mo?emy gromadzi? dane osobowe, w tym Twoje nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, oddzia?, numer katalogowy i kategori? us?ugi. Mo?emy równie? tworzy? dzienniki zdarze?, które s? przydatne w diagnozowaniu problemów zwi?zanych z wydajno?ci? serwerów i aplikacji oraz przechwytywaniem informacji dotycz?cych problemów z pomoc? lub us?ugami. Aby poprawi? jako?? obs?ugi klienta zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami, mo?emy równie? rejestrowa? i weryfikowa? rozmowy z przedstawicielami obs?ugi klienta oraz analizowa? wszelkie opinie przekazywane za po?rednictwem dobrowolnych ankiet. Za Twoj? zgod? nasi przedstawiciele dzia?u obs?ugi klienta mog? w razie potrzeby zalogowa? si? na Twoje konto IAA w celu odtworzenia problemu oraz aby pomóc w usuni?ciu usterki i rozwi?za? problem. Ze wzgl?dów bezpiecze?stwa nasi przedstawiciele dzia?u obs?ugi klienta wydadz? Ci has?o do resetowania po otrzymaniu pro?by o zalogowanie si? na konto klienta. Je?li kontaktujesz si? z nami poprzez jedn? z naszych platform spo?eczno?ciowych, Twoje interakcje z nami podlegaj? niniejszej Polityce prywatno?ci, a tak?e Polityce prywatno?ci platformy mediów spo?eczno?ciowych, z których korzystasz.

 • Cele i podstawy prawne: Wykorzystujemy te informacje, aby odpowiada? na Twoje uwagi i pytania, dostarcza? obs?ug? klienta oraz monitorowa? i ulepsza? jako?? i rodzaje obs?ugi, któr? zapewniamy naszym klientom. Podstaw? prawn? przetwarzania tych informacji dla tych celów jest uzasadniony interes IAA polegaj?cy na zapewnieniu wysokiej jako?ci wsparcia i obs?ugi klienta. Podstaw? prawn? do zalogowania si? na konto IAA, w odpowiednich przypadkach, w celu usuni?cia usterki i rozwi?zania problemu jest zgoda, któr? mo?esz wycofa? w dowolnym momencie.

Dane osobowe przetwarzane podczas rejestracji i korzystania z konta IAA: Oferujemy bezp?atne konta, konta nabywców publicznych i konta licencjonowanych nabywców biznesowych. Podczas tworzenia i u?ywania konta IAA u?ytkownik zostanie poproszony o podanie swojego adresu e-mail lub identyfikatora logowania i has?a. Ponadto zbieramy nast?puj?ce informacje podczas rejestracji konta IAA:

 • Darmowe konta. Po zarejestrowaniu darmowego konta gromadzimy Twoje imi? i nazwisko oraz adres e-mail.
 • Konta nabywców publicznych. Kiedy rejestrujesz konto nabywcy publicznego, gromadzimy Twoje imi? i nazwisko, dat? urodzenia, adres zamieszkania, numer telefonu, numer faksu, numer telefonu komórkowego, adres IP, kserokopi? wydanego przez odpowiedni urz?d dokumentu to?samo?ci ze zdj?ciem i podpisem, numer dokumentu to?samo?ci, informacje na temat kraju lub stanu wydaj?cego dokument to?samo?ci, dat? wyga?ni?cia dokumentu to?samo?ci.
 • Konta licencjonowanych nabywców biznesowych. Kiedy rejestrujesz konto licencjonowanego nabywcy biznesowego, gromadzimy Twoje nazwisko, nazw? firmy, adres firmy z zezwolenia na prowadzenie dzia?alno?ci, adres do korespondencji, numer telefonu, numer faksu, numer telefonu komórkowego, adres IP, kserokopi? wydanego przez odpowiedni urz?d dokumentu to?samo?ci ze zdj?ciem i podpisem, numer dokumentu to?samo?ci, informacje na temat kraju lub stanu wydaj?cego dokument to?samo?ci, dat? wyga?ni?cia dokumentu to?samo?ci, zezwolenie na prowadzenie dzia?alno?ci, numer zezwolenia na prowadzenie dzia?alno?ci, dat? wej?cia w ?ycie zezwolenia na prowadzenie dzia?alno?ci, dat? wyga?ni?cia zezwolenia na prowadzenie dzia?alno?ci.

  Dodatkowi licytanci. W przypadku dodania dodatkowych licytantów do konta licencjonowanego nabywcy biznesowego zbieramy równie? nazw? w?a?ciciela(i) konta, nazw? firmy, numer nabywcy oraz nazw? nowego licytanta, zwi?zek z firm? [pracownik (W2) lub agent/broker/przedstawiciel], kserokopi? wydanego przez odpowiedni urz?d dokumentu to?samo?ci ze zdj?ciem i podpisem, numer dokumentu to?samo?ci, dat? urodzenia, informacje na temat kraju lub stanu wydaj?cego dokument to?samo?ci, dat? wyga?ni?cia dokumentu to?samo?ci, numer telefonu, numer telefonu komórkowego, adres e-mail i adres do korespondencji.

 • Cele i podstawy prawne:
  • Wszystkie konta. IAA przetwarza Twój adres e-mail lub identyfikator logowania i has?o w celu umo?liwienia Ci bezpiecznego logowania do konta IAA. Podstaw? prawn? przetwarzania tych informacji w tym celu jest uzasadniony interes IAA w zakresie ochrony bezpiecze?stwa konta IAA. IAA mo?e równie? przetwarza? Twój adres e-mail, imi? i nazwisko oraz adres pocztowy do celów badania rynku lub do przesy?ania Ci informacji o Twoim koncie IAA, które mog? zawiera? istotne zmiany do niniejszej Polityki prywatno?ci. Podstaw? prawn? przetwarzania tych informacji do tych celów jest uzasadniony interes IAA dotycz?cy przeprowadzania bada? rynkowych w celu ulepszenia naszych produktów i us?ug oraz uzasadniony interes IAA dotycz?cy dostarczania Ci informacji o twoim koncie IAA.
  • Darmowe konta. IAA przetwarza Twoje imi? i nazwisko oraz adres e-mail lub identyfikator logowania i has?o, aby umo?liwi? Ci posiadanie darmowego konta, które pozwala przegl?da? i przeszukiwa? nasz ogólnokrajowy inwentarz, dodawa? pojazdy do listy obserwowanych, uczestniczy? w aukcjach online jako go?? nieb?d?cy licytantem, zarz?dza? powiadomieniami i preferencjami dotycz?cymi poczty e-mail oraz na potrzeby realizacji wewn?trznych celów ewidencyjnych IAA. Podstaw? prawn? przetwarzania tych informacji w tym celu jest uzasadniony interes IAA dotycz?cy oferowania i ?wiadczenia us?ug go?ciom, którzy s? zainteresowani przegl?dem naszego inwentarza i uczestnictwem w aukcjach IAA jako go?cie nieb?d?cy licytantami.
  • Konta nabywców publicznych. IAA przetwarza Twoje imi? i nazwisko, dat? urodzenia, adres zamieszkania, numer telefonu, numer faksu, numer telefonu komórkowego, adres IP, kserokopi? wydanego przez odpowiedni urz?d dokumentu to?samo?ci ze zdj?ciem i podpisem, numer dokumentu to?samo?ci, informacje na temat kraju lub stanu wydaj?cego dokument to?samo?ci, dat? wyga?ni?cia dokumentu to?samo?ci w celu sprawdzenia, czy spe?niasz wymagania dotycz?ce aktualizacji do konta nabywcy publicznego, które zapewnia Ci numer nabywcy i pozwala przegl?da? i przeszukiwa? nasz ogólnokrajowy inwentarz, dodawa? pojazdy do listy obserwowanych, bra? udzia? w aukcjach online, zarz?dza? powiadomieniami e-mail i preferencjami, uzyskiwa? dost?p do aukcji publicznych, licytowa? online, na miejscu i przez pe?nomocnika w oddzia?ach IAA w niektórych stanach USA, kupowa? natychmiast za po?rednictwem funkcji Kup teraz oraz na potrzeby realizacji wewn?trznych celów ewidencyjnych IAA. Mo?emy równie? przetwarza? Twoje imi? i nazwisko, dat? urodzenia i adres w celu spe?nienia naszych obowi?zków regulacyjnych. Podstaw? prawn? przetwarzania tych informacji w tych celach s? uzasadnione interesy IAA dotycz?ce oferowania i ?wiadczenia us?ug na rzecz nabywców publicznych, pozwalania nabywcom publicznym na sk?adanie ofert i dokonywanie zakupów oraz dzia?ania zgodnego z obowi?zuj?cymi wymogami prawnymi.
  • Konta licencjonowanych nabywców biznesowych. IAA przetwarza Twoje imi? i nazwisko, nazw? firmy, adres firmy z zezwolenia na prowadzenie dzia?alno?ci, adres do korespondencji, numer telefonu, numer faksu, numer telefonu komórkowego, adres IP, kserokopi? wydanego przez odpowiedni urz?d dokumentu to?samo?ci ze zdj?ciem i podpisem, numer dokumentu to?samo?ci, informacje na temat kraju lub stanu wydaj?cego dokument to?samo?ci, dat? wyga?ni?cia dokumentu to?samo?ci, typ zezwolenia na prowadzenie dzia?alno?ci, numer zezwolenia na prowadzenie dzia?alno?ci, informacje na temat stanu wydaj?cego zezwolenie na prowadzenie dzia?alno?ci, dat? wej?cia w ?ycie zezwolenia na prowadzenie dzia?alno?ci, dat? wyga?ni?cia zezwolenia na prowadzenie dzia?alno?ci oraz numer identyfikacji podatkowej (np. numer ubezpieczenia spo?ecznego lub identyfikacyjny pracodawcy) w celu sprawdzenia, czy spe?niasz wymagania dotycz?ce aktualizacji do konta licencjonowanego nabywcy biznesowego, które zapewnia Ci numer nabywcy i pozwala przegl?da? i przeszukiwa? nasz ogólnokrajowy inwentarz, dodawa? pojazdy do listy obserwowanych, bra? udzia? w aukcjach online, zarz?dza? powiadomieniami e-mail i preferencjami, uzyskiwa? dost?p do wszystkich aukcji, w których Twoja licencja zezwala Ci bra? udzia?, licytowa? online, na miejscu i przez pe?nomocnika w oddzia?ach IAA, gdy licencja pozwala licytowa?, kupowa? natychmiast za po?rednictwem funkcji Kup teraz, dodawa? licytantów do Twojego konta, a tak?e na potrzeby wewn?trznych celów ewidencyjnych IAA. Mo?emy równie? przetwarza? Twoje imi? i nazwisko, dat? urodzenia i adres w celu spe?nienia naszych obowi?zków regulacyjnych. Podstaw? prawn? przetwarzania tych informacji w tych celach s? uzasadnione interesy IAA dotycz?ce oferowania i ?wiadczenia us?ug na rzecz licencjonowanych nabywców biznesowych, pozwalania licencjonowanym nabywcom biznesowym na sk?adanie ofert i dokonywanie zakupów oraz dzia?ania zgodnego z obowi?zuj?cymi wymogami prawnymi.
  • Dodatkowi licytanci na kontach licencjonowanych nabywców biznesowych. IAA przetwarza nazw? w?a?ciciela(i) konta licencjonowanego nabywcy biznesowego, nazw? firmy, numer nabywcy oraz nazw? nowego licytanta, zwi?zek z firm? [pracownik (W2) lub agent/broker/przedstawiciel], kserokopi? wydanego przez odpowiedni urz?d dokumentu to?samo?ci licytanta ze zdj?ciem i podpisem, numer dokumentu to?samo?ci, dat? urodzenia, informacje na temat kraju lub stanu wydaj?cego dokument to?samo?ci, dat? wyga?ni?cia dokumentu to?samo?ci, numer telefonu, numer telefonu komórkowego, adres e-mail i adres do korespondencji w celu sprawdzenia, czy nowy licytant spe?nia warunki do dzia?ania jako autoryzowany licytant na koncie licencjonowanego nabywcy biznesowego, a tak?e na potrzeby wewn?trznych celów ewidencyjnych IAA. Mo?emy równie? przetwarza? imiona i nazwiska, daty urodzenia, adresy w?a?cicieli kont licencjonowanych nabywców biznesowych oraz nowego licytanta w celu spe?nienia naszych obowi?zków regulacyjnych. Podstaw? prawn? przetwarzania tych informacji w tych celach s? uzasadnione interesy IAA dotycz?ce zezwalania wielu licytantom na dokonywanie zakupów na koncie licencjonowanego nabywcy biznesowego, ochrony bezpiecze?stwa kont licencjonowanych nabywców biznesowych i dzia?ania zgodnego z obowi?zuj?cymi wymogami prawnymi.

Dane osobowe przetwarzane podczas rejestracji i uczestnictwa w jednym z naszych targów, forum nabywców lub seminariów dla nabywców: Kiedy rejestrujesz si? i bierzesz udzia? w jednym z naszych targów lub targów bran?owych, forów nabywców lub seminariów nabywców, mo?emy gromadzi? Twoje imi? i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, numer nabywcy i tematy, o których chcia?by? otrzyma? dodatkowe informacje.

 • Cele i podstawy prawne: IAA przetwarza te informacje w celu planowania i organizacji swoich targów i targów bran?owych, forów nabywców i seminariów nabywców oraz marketingu towarów i us?ug IAA. Podstaw? prawn? przetwarzania tych informacji dla tych celów jest uzasadniony interes IAA dotycz?cy skutecznego marketingu towarów i us?ug IAA. IAA przetwarza te informacje równie? w celu wysy?ania komunikatów marketingowych i umo?liwienia naszym wspó?pracuj?cym partnerom marketingowym (zwanym równie? upowa?nionymi przedstawicielami i licencjonowanymi brokerami) kontaktu z Tob? (za po?rednictwem poczty elektronicznej lub po??cze? telefonicznych), aby pomóc Ci w zakupie pojazdów z aukcji IAA, oraz dokonywa? niezb?dnych uzgodnie? dotycz?cych transportu i wysy?ki.
  • Ogóln? podstaw? prawn? przetwarzania tych informacji w tym celu jest uzasadniony interes IAA dotycz?cy dostarczania naszym klientom i potencjalnym klientom materia?ów marketingowych w celu skutecznego promowania produktów i us?ug IAA oraz nawi?zywania kontaktu z potencjalnymi klientami, którzy mog? potrzebowa? pomocy w zakupie pojazdów z aukcji IAA, a tak?e dotycz?cy organizacji transportu i spedycji.
  • Je?li wyrazisz zgod? na otrzymywanie komunikatów marketingowych i zezwolisz naszym wspó?pracuj?cym partnerom marketingowym (zwanym równie? autoryzowanymi po?rednikami i licencjonowanymi brokerami) na kontaktowanie si? z Tob? (za po?rednictwem poczty elektronicznej lub po??czenia telefonicznego), podstaw? prawn? przetwarzania danych osobowych w tym celu jest Twoja zgoda, któr? mo?esz wycofa? w dowolnym momencie.

Dane osobowe przetwarzane w wypadku udost?pnienia IAA lokalizacji urz?dzenia mobilnego: Za Twoj? zgod? mo?emy uzyska? dost?p do lokalizacji Twojego urz?dzenia mobilnego w celu oferowania Ci us?ug technologicznych oraz monitorowania i ulepszania komfortu u?ytkowania i obs?ugi klienta.

 • Cele i podstawy prawne: IAA przetwarza lokalizacj? Twojego urz?dzenia mobilnego w po??czeniu z us?ugami technologii geofencing w celu: (1) identyfikacji, kiedy jeste? blisko lokalizacji aukcji IAA; (2) wysy?ania wiadomo?ci powitalnych po przybyciu na aukcj? IAA; (3) umo?liwienia Ci unikni?cia kolejek dzi?ki elektronicznej odprawie na aukcji IAA; (4) wysy?ania wiadomo?ci marketingowych dostosowanych do Twojej lokalizacji; oraz (5) okre?lenia ilu uczestników aukcji ma w??czon? aplikacj? nabywcy IAA podczas aukcji IAA. Podstaw? prawn? przetwarzania tych informacji do tych celów jest Twoja zgoda, któr? mo?esz wycofa? w ka?dej chwili, dostosowuj?c ustawienia urz?dzenia mobilnego w aplikacji IAA.

Dane osobowe przetwarzane podczas wyszukiwania, licytowania i zakupu pojazdów:Podczas wyszukiwania, licytowania i zakupu pojazdów za po?rednictwem naszych witryn otrzymujemy informacje dotycz?ce wyszukiwania, licytacji i praktyk zakupowych (np. klasa pojazdu, rzeczywista warto?? gotówkowa (ACV), klasa pojazdu, przebieg, wiek pojazdu). Je?li wyrazisz zgod?, mo?emy uzyska? dost?p do mikrofonu na Twoim urz?dzeniu mobilnym, aby umo?liwi? Ci sterowanie g?osowe podczas wyszukiwania pojazdów. Je?li wyrazisz zgod?, mo?emy uzyska? dost?p do aparatu w Twoim urz?dzeniu mobilnym, aby pozwoli? Ci skanowa? kody kreskowe numeru identyfikacyjnego pojazdu (VIN) i ??da? informacji o poszczególnych pojazdach.

 • Cele i podstawy prawne:
  • Przetwarzamy histori? wyszukiwania, licytowania i zakupów w celu lepszego zrozumienia Twoich preferencji, dzi?ki czemu mo?emy identyfikowa? pojazdy, które mog? Ci? zainteresowa?, zoptymalizowa? wyniki wyszukiwania i przesy?a? Ci informacje marketingowe na podstawie preferencji pojazdu. Podstaw? prawn? przetwarzania tych danych do tych celów jest uzasadniony interes IAA zwi?zany ze zrozumieniem Twoich preferencji dotycz?cych pojazdów, dzi?ki takiemu zrozumieniu b?dziemy mogli identyfikowa? pojazdy, które prawdopodobnie b?d? dla Ciebie najbardziej interesuj?ce, a tak?e nasz uzasadniony interes dotycz?cy zmniejszenia liczby wiadomo?ci marketingowych wysy?anych do klientów poprzez dokonywanie wyboru, którzy klienci otrzymaj? konkretny komunikat marketingowy, zamiast wysy?ania wszystkich komunikatów marketingowych do wszystkich klientów.
  • Przetwarzamy komunikaty formu?owane przez mikrofon w urz?dzeniu mobilnym w celu umo?liwienia przeprowadzania wyszukiwa? pojazdów za pomoc? polece? g?osowych. Przetwarzamy zdj?cia wykonane aparatem w urz?dzeniu mobilnym w celu identyfikacji kodów kreskowych VIN i dostarczania informacji o poszczególnych pojazdach. Podstaw? prawn? przetwarzania tych informacji do tych celów jest Twoja zgoda, któr? mo?esz wycofa? w ka?dej chwili, dostosowuj?c ustawienia urz?dzenia mobilnego w aplikacji IAA.

Dane osobowe przetwarzane przy zakupie produktu lub op?acaniu rocznej op?aty za konto: Kiedy kupujesz produkt od IAA lub uiszczasz roczn? op?at? za konto, gromadzimy Twoje imi? i nazwisko, adres e-mail lub identyfikator logowania, has?o i numer nabywcy, aby zidentyfikowa? Twoje konto. W przypadku zakupów korzystamy z funkcji koszyka na zakupy, która zabezpiecza informacje o zamówieniu za pomoc? standardowych szyfrowanych po??cze? SSL (Secure Socket Layer). SSL koduje informacje przesy?ane pomi?dzy Tob? a serwerem, czyni?c je nieczytelnymi dla ka?dego, kto próbuje przechwyci? te informacje. Korzystamy z us?ug dostawców p?atno?ci elektronicznej, aby przetwarza? dane z kart kredytowych i korzysta? z us?ugi I-Pay, co umo?liwia upowa?nionym nabywcom z uprawnieniami do wypisywania czeków firmowych dokonywa? p?atno?ci bezpo?rednio z konta bankowego w Stanach Zjednoczonych za po?rednictwem Internetu. Gdy korzystasz z karty p?atniczej w celu dokonania zakupu lub uiszczenia rocznej op?aty za konto, nasz zewn?trzny dostawca us?ug p?atniczych, BluePay Processing, przetwarza dane Twojej karty p?atniczej. Polityka prywatno?ci BluePay, która odnosi si? do praktyk ochrony prywatno?ci, znajduje w witrynie internetowej dostawcy pod adresem www.bluepay.com. Gdy upowa?nisz swój bank do przekazania Twoich informacji do IAA (w celu uzyskania uprawnie? do wypisywania czeków), mo?emy zgromadzi? pewne informacje bankowe, w tym nazw? banku, numer konta bankowego, adres banku, dat? za?o?enia rachunku bankowego, u?rednione saldo konta bankowego, histori? niewystarczaj?cych funduszy oraz informacj? czy Twoje konto jest utrzymywane w znakomity, zadowalaj?cy czy inny sposób. Je?li zdecydujesz si? na transport pojazdu za pomoc? us?ugi IAA Transport, zarejestrujemy równie? informacj? na temat adresu wysy?ki.

 • Cele i podstawy prawne:
  • Przetwarzamy Twoje imi? i nazwisko, adres e-mail lub identyfikator logowania, has?o i numer nabywcy, aby umo?liwi? Ci bezpieczne zalogowanie si? na Twoje konto IAA w celu dokonania p?atno?ci i umo?liwienia nam przetworzenia transakcji oraz powiadomienia o statusie zakupu. Podstaw? prawn? przetwarzania tych informacji dla tych celów s?: (1) uzasadniony interes IAA w zakresie ochrony bezpiecze?stwa p?atno?ci dokonywanych na Twoje konto; (2) uzasadniony interes IAA dotycz?cy komunikowania si? z Tob? w sprawie statusu Twojego zakupu; oraz (3) fakt, ?e przetwarzanie jest niezb?dne do realizacji umowy pomi?dzy IAA a Tob?.
  • Je?li posiadasz konto licencjonowanego nabywcy biznesowego, IAA przetwarza za Twoim zezwoleniem Twoje dane bankowe, w tym nazw? banku, numer konta bankowego, adres banku, dat? za?o?enia rachunku bankowego, u?rednione saldo konta bankowego, histori? niewystarczaj?cych funduszy i inne informacje zwi?zane z uznawaniem przez IAA czeków od Ciebie, aby zweryfikowa?, czy IAA mo?e bezpiecznie realizowa? wystawiane przez Ciebie czeki. Podstaw? prawn? przetwarzania tych informacji w tym celu jest zgoda u?ytkownika, któr? mo?na wycofa?, cofaj?c upowa?nienie pozwalaj?ce bankowi udost?pnia? takie informacje IAA.
  • Je?li zdecydujesz si? na transport pojazdu za pomoc? us?ugi IAA Transport, przetworzymy Twój adres wysy?ki w celu uzyskania wyceny us?ug transportowych, zaplanowania transportu i ?ledzenia wysy?ki Twojego pojazdu. Podstaw? prawn? przetwarzania tych informacji w tych celach jest uzasadniony interes IAA polegaj?cy na zapewnieniu klientom wygodnych i niezawodnych us?ug transportu pojazdów.

Dane osobowe przetwarzane podczas przekazywania w darowizn?, wysy?ki lub sprzeda?y pojazdu: Kiedy przekazujesz w darowi?nie, wysy?asz lub sprzedajesz pojazd, mo?emy gromadzi? Twoje imi? i nazwisko, nazw? firmy, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu, oznaczenie jako licencjonowany dealer, inne zezwolenie na prowadzenie dzia?alno?ci, dane w?a?ciciela pojazdu, numer identyfikacji podatkowej (np. numer ubezpieczenia spo?ecznego lub numer identyfikacyjny pracodawcy), a tak?e informacje dotycz?ce pojazdu (np. numer VIN, przebieg, warto?? pojazdu i kod pocztowy pojazdu).

 • Cele i podstawy prawne: IAA przetwarza te informacje w celu umo?liwienia wysy?ki, sprzeda?y, lub przekazania pojazdu w darowi?nie. Podstaw? prawn? przetwarzania tych informacji jest fakt, ?e jest to konieczne do wykonania umowy pomi?dzy IAA a Tob?, a tak?e uzasadniony interes IAA dotycz?cy dzia?ania zgodnego z obowi?zuj?cymi wymogami prawnymi. Kiedy przekazujesz pojazd w darowi?nie, Twoje dane osobowe mog? by? równie? przekazywane organizacji charytatywnej w celu umo?liwienia jej podzi?kowania za darowizn?. Podstaw? prawn? przetwarzania tych informacji w tym celu jest uzasadniony interes organizacji charytatywnej dotycz?cy podzi?kowania darczy?com.

Dane osobowe przetwarzane, gdy ??dasz dost?pu do raportów bran?owych IAA, przesy?asz formularz, aby dowiedzie? si? wi?cej o us?udze IAA lub rejestrujesz si? w konkursach, biuletynach, klubach, zaj?ciach, listach dyskusyjnych lub listach powiadomie?: Kiedy prosisz o dost?p do raportów bran?owych IAA, przesy?asz formularz, aby dowiedzie? si? wi?cej o us?udze IAA lub rejestrujesz si? w naszych konkursach, biuletynach, klubach, zaj?ciach, listach dyskusyjnych lub listach powiadomie?, mo?emy gromadzi? Twoje imi? i nazwisko, nazw? firmy, adres e-mail, oraz informacj? na temat miasta i regionu.

 • Cele i podstawy prawne: IAA przetwarza te informacje, aby umo?liwi? Ci dost?p do raportów bran?owych IAA, wgl?d w szczegó?owe informacje o us?udze IAA lub rejestracj? w naszych konkursach, biuletynach, klubach, aktywno?ciach, listach dyskusyjnych lub listach powiadomie?. Podstaw? prawn? przetwarzania tych informacji w tych celach jest uzasadniony interes IAA, który pozwala Ci uzyska? dost?p do ??danych informacji i us?ug.

Dane osobowe przetwarzane po wype?nieniu ankiety w?ród klientów: Po wype?nieniu ankiety konsumenckiej mo?emy gromadzi? Twoje imi? i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu, nazw? firmy, stanowisko, dane do kontaktu w nag?ych wypadkach oraz informacje o do?wiadczeniach klientów, preferencjach i zainteresowaniach.

 • Cele i podstawy prawne: Po wype?nieniu ankiety konsumenckiej informacje, które postanowisz nam przekaza?, b?d? przetwarzane, analizowane i wykorzystywane w raportach i innych analizach dotycz?cych do?wiadcze? i preferencji konsumenckich w celu udoskonalania i promowania towarów lub us?ug IAA albo na potrzeby innych zastosowa?, które ujawniamy w momencie gromadzenia informacji. Podstaw? prawn? przetwarzania danych osobowych w tych celach jest uzasadniony interes IAA w uzyskiwaniu opinii od naszych klientów, aby pomóc nam ulepsza? i sprzedawa? nasze produkty i us?ugi z korzy?ci? dla naszych klientów i naszej firmy.

Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych: Kiedy rejestrujesz konto, pobierasz aplikacj? kupuj?cego IAA, wyszukujesz pojazdy, sk?adasz oferty, nabywasz produkty, ??dasz informacji, wype?niasz ankiety konsumenckie lub udost?pniasz nam dane osobowe w innej formie, mo?emy przetwarza? Twoje dane osobowe w celach marketingowych. Mo?emy równie? zbiera? dane osobowe ze ?róde? zewn?trznych, w tym od naszych podmiotów stowarzyszonych i organizacji, takich jak Narodowe Stowarzyszenie Niezale?nych Dealerów Samochodowych [National Independent Automobile Dealers Association (NIADA)]. Za Twoj? zgod? mo?emy uzyska? dost?p do lokalizacji Twojego urz?dzenia mobilnego w celu nawi?zania komunikacji, gdy znajdujesz si? w pobli?u jednej z naszych lokalizacji aukcyjnych. Elektroniczna komunikacja marketingowa, któr? otrzymujesz z IAA, mo?e by? oparta na Twojej lokalizacji i innych wska?nikach, takich jak sposób licytowania i typowe zakupy (np. lokalizacja, typ pojazdu, przebieg).

 • Cele i podstawy prawne:
  • Przetwarzamy Twój adres e-mail, numer urz?dzenia mobilnego, lokalizacj? (miasto, region, kod pocztowy), typ nabywcy (publiczny lub niepubliczny) oraz inne dane do kontaktu i demograficzne, aby przesy?a? Ci okresowe materia?y marketingowe, w tym mi?dzy innymi karty urodzinowe i rocznicowe, sponsorowane wiadomo?ci marketingowe w mediach spo?eczno?ciowych, mobilne powiadomienia o naszych aukcjach i inne elektroniczne komunikaty marketingowe i publikacje w celu powiadamiania o produktach i us?ugach IAA, aktualizacjach produktów, ofertach specjalnych i innych kwestiach. Mo?emy równie? udost?pnia? dane osobowe naszym partnerom w mediach spo?eczno?ciowych, którzy pomagaj? nam w identyfikacji innych osób, które mog? by? zainteresowane produktami i us?ugami IAA.
   • G?ówn? podstaw? prawn? przetwarzania adresu e-mail i innych danych do kontaktu w tym celu jest uzasadniony interes IAA polegaj?cy na udost?pnianiu naszym klientom i potencjalnym klientom materia?ów marketingowych w celu skutecznego promowania produktów i us?ug IAA.
   • Je?li wyrazisz zgod? na otrzymywanie komunikacji marketingowej i publikacji od IAA, podstaw? prawn? przetwarzania adresu e-mail i innych danych do kontaktu w tym celu jest Twoja zgoda, któr? mo?esz wycofa? w dowolnym momencie poprzez klikni?cie ??cza Anuluj subskrypcj? u do?u ka?dej elektronicznej komunikacji marketingowej lub aktualizacj? preferencji w naszym Centrum profilów lub Centrum subskrypcji. Kupuj?cy b?d? równie? mieli mo?liwo?? rezygnacji z otrzymywania wymuszonych powiadomie? poprzez aplikacj? kupuj?cego IAA.
  • Przetwarzamy informacje o lokalizacji i inne informacje, takie jak sposób licytowania, typowe zakupy, zainteresowania i preferencje, aby dostarcza? naszym klientom i potencjalnym klientom elektroniczn? komunikacj? marketingow?, która mo?e by? dla nich szczególnie interesuj?ca. Podstaw? prawn? przetwarzania danych o lokalizacji jest Twoja zgoda, któr? mo?esz wycofa?, dostosowuj?c ustawienia urz?dzenia mobilnego. Podstaw? prawn? przetwarzania informacji dotycz?cych zachowa? licytacyjnych, typowych zakupów, zainteresowa? i preferencji jest uzasadniony interes w dostarczaniu naszym klientom i potencjalnym klientom elektronicznych przekazów marketingowych, które mog? ich zainteresowa?, zamiast wysy?ania ka?dej elektronicznej wiadomo?ci marketingowej do ka?dego klienta.

Dane osobowe przetwarzane podczas przesy?ania informacji lub tre?ci do witryny IAA, w tym filmy, komentarze, opinie i inne informacje: Je?li przesy?asz filmy, komentarze, opinie lub inne informacje, gromadzimy wszelkie dane osobowe zawarte w takich tre?ciach. Nale?y pami?ta?, ?e ilekro? dobrowolnie udost?pniasz dane osobowe online na forum dost?pnym dla innych osób, na przyk?ad za po?rednictwem poczty e-mail, grupy dyskusyjnej, list dyskusyjnych lub w innym miejscu, dane osobowe mog? by? gromadzone i wykorzystywane przez inne osoby. Je?li publikujesz dane osobowe online i staj? si? one publicznie dost?pne, mo?esz otrzyma? w odpowiedzi niechciane wiadomo?ci od innych podmiotów. Podczas publikowania informacji w Internecie nale?y zachowa? ostro?no??.

 • Cele i podstawy prawne: IAA przetwarza Twoje filmy, komentarze, opinie i inne informacje w celu zapewnienia naszym u?ytkownikom mo?liwo?ci dzielenia si? takimi tre?ciami z innymi u?ytkownikami. Podstaw? prawn? przetwarzania tych informacji w tym celu jest uzasadniony interes IAA polegaj?cy na umo?liwieniu naszym u?ytkownikom przesy?ania komentarzy, opinii i innych informacji, które pragn? udost?pni? IAA i innym u?ytkownikom witryn IAA.

Dane osobowe przetwarzane po zalogowaniu si? na konto IAA przy u?yciu mediów spo?eczno?ciowych: Je?li zdecydujesz si? zalogowa? na konto IAA przy u?yciu danych logowania do mediów spo?eczno?ciowych (np. Twoich danych logowania do Facebooka), podczas pierwszego logowania b?dziesz zapytany, czy zgadzasz si?, aby dostawca mediów spo?eczno?ciowych przekaza? niektóre informacje do IAA, takie jak imi? i nazwisko, adres e-mail, p?e?, wiek, polubienia, zainteresowania, zdj?cie profilowe, posty, komentarze i inne informacje zwi?zane z kontem spo?eczno?ciowym. Wszystkie te dane s? udost?pniane IAA przez dostawc? mediów spo?eczno?ciowych ze wzgl?du na sposób, w jaki dzia?a konfiguracja logowania w mediach spo?eczno?ciowych. Je?li nie chcesz, aby Twoje dane by?y udost?pniane IAA przez dostawc? mediów spo?eczno?ciowych, mo?esz po prostu zalogowa? si? na swoje konto IAA za pomoc? danych logowania do konta IAA, a nie danych logowania do mediów spo?eczno?ciowych.

 • Cele i podstawy prawne: IAA przetwarza te informacje, aby zapewni? alternatywn? metod? logowania si? do konta kupuj?cego IAA oraz w celu tworzenia skutecznych kampanii marketingowych i dostosowywania przekazu marketingowego pod k?tem indywidualnych preferencji. Podstaw? prawn? przetwarzania tych informacji w tych celach jest uzasadniony interes IAA zwi?zany z zapewnieniem u?ytkownikowi alternatywnej metody logowania oraz skuteczn? promocj? produktów i us?ug w?ród naszych klientów.

Dane osobowe, które s? przetwarzane, gdy ubiegasz si? o umieszczenie w wykazie przewo?ników, eksporterów lub firm holowniczych dla pojazdów przychodz?cych: Je?li ubiegasz si? o umieszczenie w wykazie podwykonawców dla kupuj?cych potrzebuj?cych us?ug transportowych i/lub spedycyjnych lub jako firma holownicza ?wiadcz?ca us?ugi holowania pojazdów przychodz?cych, zostaniesz poproszony o wype?nienie wniosku, która to czynno?? pozwoli nam zgromadzi? Twoje imi? i nazwisko, nazw? firmy, adres URL , adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mail, lata do?wiadczenia w bran?y i informacje o Twoich us?ugach.

 • Cele i podstawy prawne: IAA przetwarza te informacje w celu ustalenia, czy kwalifikujesz si? do wpisania na list? podwykonawców dla kupuj?cych szukaj?cych us?ug transportowych/spedycyjnych lub jako firma holownicza ?wiadcz?ca us?ugi holowania pojazdów przychodz?cych. Podstaw? prawn? przetwarzania tych informacji dla tych celów jest uzasadniony interes IAA polegaj?cy na zapewnieniu kupuj?cym niezawodnych ?rodków transportu/wysy?ki, identyfikacji wiarygodnych dostawców us?ugi holowania pojazdów przychodz?cych oraz na dzia?aniu zgodnym z obowi?zuj?cymi wymaganiami prawnymi.

Personal data that is processed when you upload your resume and/or apply for a position at IAA: If you choose to upload a copy of your resume and/or complete an application, we may collect a variety of personal data, including your name, mailing address, email address, phone number, Social Security number, work experience, education history, references, information about your applicable degrees, licenses, and certifications, veteran status, whether you are 18 years of age or older, whether you are legally eligible to work in the country to which you are applying, whether you will require an employer to sponsor you for employment-based visa status in the U.S., whether you have a valid driver’s license, whether you or your relatives have ever worked for IAA or one of our affiliates, your pay expectations, whether you are willing to relocate if required and any other information in your application that you choose to share with us, such as personal preferences, hobbies, social preferences, etc.

 • Purposes and Legal Grounds: IAA processes this information for the purpose of permitting you to be considered and evaluated for open positions that IAA is seeking to fill. The legal ground for processing this information for this purpose is IAA’s legitimate interest in analyzing resume and application information in connection with identifying qualified candidates to fill open positions at IAA, and compliance with IAA’s legal obligations where laws or contractual obligations require the processing of personal information.

Dane osobowe przetwarzane, gdy u?ywamy plików cookie i podobnych technologii do zbierania danych dotycz?cych u?ytkowania: Serwery internetowe IAA zbieraj? dane osobowe odnosz?ce si? do u?ytkowników naszych witryn oraz urz?dze? mobilnych i programów, z których uzyskuj? dost?p do naszych witryn („dane dotycz?ce u?ytkowania”). Dane dotycz?ce u?ytkowania mog? obejmowa? adres IP, nazw? domeny, odsy?aj?c? stron? internetow?, typ przegl?darki, typ i lokalizacj? urz?dzenia mobilnego, system operacyjny urz?dzenia, ustawienia urz?dzenia oraz informacje o sposobie korzystania z urz?dzenia lub witryn (takich jak czas sesji, odwiedzane strony, klikni?cia ??czy lub reklam oraz czy u?ytkownik jest nowy, czy powracaj?cy). Aplikacje mobilne gromadz? dane identyfikatorów urz?dze?, a tak?e mog? ??da? pozwolenia na dost?p do okre?lonych funkcji (np. mikrofonu, aparatu, lokalizacji) i wy?wietla? wymuszone powiadomienia.

Dane dotycz?ce u?ytkowania gromadzone s? przy u?yciu nast?puj?cych metod: (1) pliki cookie, (2) tagi (np. sygnalizatory sieciowe lub wyra?ne gify), (3) ?ledzenie konwersji (?ledzenie klikni?? w sprzeda?y z wyników wyszukiwania lub reklam), (4) ogólne wykrywanie i wykorzystanie adresu IP lub nazwy domeny internetowej oraz (5) narz?dzi analitycznych stron trzecich, w tym Google Analytics. IAA nie ?ledzi dalszych dzia?a? online poszczególnych u?ytkowników w witrynach stron trzecich (i dlatego nie monitoruje wska?nika „Nie ?ledzi?” w przegl?darce).

Pliki cookie

Plik cookie to znak, który serwer udost?pnia Twojej przegl?darce podczas uzyskiwania dost?pu do witryny internetowej. Pliki cookie mog? przechowywa? wiele rodzajów danych. Pliki cookie mog? zapewni? dodatkow? funkcjonalno?? witryn lub pomóc nam dok?adniej analizowa? korzystanie z witryny. Informacje zebrane podczas korzystania z plików cookie mog? by? ??czone z innymi ?ród?ami danych.

Aby uzyska? wi?cej informacji na temat typów plików cookie, które zbieramy, kontrolowania ustawie? plików cookie i/lub blokowania, usuwania i zarz?dzania plikami cookie w inny sposób, odwied? nasze „Centrum ustawie? prywatno?ci" z dodatkowymi informacjami na temat ró?nych rodzajów u?ywanych plików cookie (np. niezb?dne, analityczne, funkcjonalne, reklamowe) i opcji ustawiania kontroli. Mo?esz tak?e wys?a? e-mail na adres Privacy@iaai.com. Ponadto, je?li mieszkasz w Unii Europejskiej lub w innej jurysdykcji, która wymaga od nas uzyskania zgody na u?ywanie plików cookie w naszych witrynach, b?dziesz mie? mo?liwo?? zarz?dzania preferencjami plików cookie w naszych witrynach, poza okre?lonymi plikami cookie wymaganymi do w??czenia podstawowej funkcjonalno?ci witryny, której nie mo?na wy??czy?.

 • Cele i podstawy prawne: Dane dotycz?ce u?ytkowania s? gromadzone w celu u?atwienia zarz?dzania witrynami i administrowania nimi, ulepszania zawarto?ci naszych witryn, pomiaru skuteczno?ci naszych reklam, administrowania witryn? i do celów analitycznych, zapewniania zbiorczych lub statystycznych przegl?dów wzorców ruchu sieciowego na stronie, personalizowania tre?ci i reklam wewn?trznych, dostarczania funkcji mediów spo?eczno?ciowych oraz dostosowywania i poprawy komfortu obs?ugi przez u?ytkowników i funkcjonalno?ci naszych witryn. Podstaw? prawn? przetwarzania danych w tych celach jest nasz uzasadniony interes zwi?zany z prowadzeniem analiz statystycznych i zrozumieniem, w jaki sposób u?ytkownicy wchodz? w interakcje z naszymi witrynami, dzi?ki czemu mo?emy poprawi? komfort obs?ugi przez u?ytkowników i funkcjonalno?? naszych witryn. Je?li nie chcesz, aby dane dotycz?ce u?ytkowania by?y gromadzone za pomoc? tych technologii, w wi?kszo?ci przegl?darek istnieje prosta procedura, która pozwala automatycznie odrzuca? wiele z tych technologii lub skorzysta? z mo?liwo?ci odrzucenia lub zaakceptowania ich.

OSOBY TRZECIE B?D?CE ODBIORCAMI DANYCH OSOBOWYCH

W celu realizacji celów okre?lonych w niniejszej Polityce prywatno?ci dane osobowe mo?emy udost?pnia?:

 • Naszym partnerom: Twoje dane osobowe mog? by? udost?pniane dowolnemu cz?onkowi lub podmiotowi stowarzyszonemu z naszej grupy korporacyjnej.
 • Innym podmiotom, których te dane dotycz?: Twoje dane osobowe mog? by? udost?pniane innym u?ytkownikom naszych witryn (np. podczas przesy?ania filmów, komentarzy, opinii i innych informacji).
 • Wybranym partnerom biznesowym i us?ugodawcom zewn?trznym: Twoje dane osobowe mog? by? udost?pniane naszym partnerom biznesowym, us?ugodawcom zewn?trznym, wykonawcom i podwykonawcom, w tym:
  • Dostawcom us?ug p?atno?ci elektronicznej: Korzystamy z us?ug dostawców p?atno?ci elektronicznej, aby przetwarza? dane z kart kredytowych i korzysta? z us?ugi I-Pay, co umo?liwia uprawnionym nabywcom z uprawnieniami do wypisywania czeków firmowych dokonywanie p?atno?ci bezpo?rednio z konta bankowego w Stanach Zjednoczonych za po?rednictwem Internetu.
  • Reklamodawcom, mediom spo?eczno?ciowym i partnerom analitycznym b?d?cym stron? trzeci?: Udost?pniamy równie? informacje na temat korzystania z witryn naszym partnerom spo?eczno?ciowym, reklamowym i analitycznym. Nasze zewn?trzne sieci reklamowe i serwisy mediów spo?eczno?ciowych mog? wykorzystywa? pliki cookie, znaczniki i inne technologie do regularnego zbierania informacji o Twoich dzia?aniach zwi?zanych z histori? przegl?dania ró?nych witryn podczas odwiedzania naszych witryn. Dostawcy zewn?trzni lub sieci reklamowe mog? wykorzystywa? pliki cookie, znaczniki i inne mechanizmy do wy?wietlania reklam w innych witrynach na podstawie wcze?niejszych odwiedzin naszych witryn. Mo?esz zrezygnowa? z udzia?u w ró?nych sieciach innych firm, odwiedzaj?c witryn? Network Advertising Initiative, która umo?liwia tak? rezygnacj?. Udost?pniamy równie? informacje o korzystaniu z naszych witryn naszym dostawcom zewn?trznym, którzy pomagaj? nam w ulepszaniu i optymalizacji witryn.
  • Dostawcom aplikacji, platform i innych us?ug, b?d?cym stron? trzeci?: Gromadzone dane osobowe udost?pniamy zewn?trznym dostawcom aplikacji, platform i innych us?ug, takim jak mened?erowie/programi?ci baz danych oraz programi?ci stron internetowych/firmy hostingowe, które pomagaj? nam w pewnych czynno?ciach przetwarzania, takich jak przechowywanie/tworzenie kopii zapasowych danych, usprawnianie/utrzymywanie baz danych, publikowanie tre?ci i opracowywanie/oferowanie ró?norodnych produktów/us?ug. Je?li korzystasz z naszych witryn, Twoje dane osobowe, w tym imi? i nazwisko, dane do kontaktu oraz wszelkie przechowywane informacje biograficzne/firmowe w bazie danych IAA, mog? by? przechowywane i przetwarzane przez niektórych zewn?trznych dostawców aplikacji. Korzystamy równie? z us?ug zewn?trznych dostawców w celu przesy?ania organizacyjnych wiadomo?ci e-mail.
  • Dostawcom us?ug transportowych, b?d?cym stron? trzeci?: Je?li kupuj?cy zdecyduje si? na transport pojazdu za pomoc? us?ugi IAA Transport, IAA przeka?e dane do kontaktu z nabywc?, w tym adres wysy?ki, naszym zewn?trznym dostawcom us?ug transportowych w celu uzyskania wyceny, planowania transportu i ?ledzenia przesy?ek.
  • Wspó?pracuj?cym partnerom marketingowym b?d?cym stron? trzeci?: Je?li zarejestrujesz si? i/lub we?miesz udzia? w jednym z naszych seminariów, mo?emy udost?pni? Twoje dane osobowe naszym wspó?pracuj?cym partnerom marketingowym, aby mogli oni pomóc w zakupie i zorganizowaniu us?ug transportowych i spedycyjnych.
  • Organizacjom charytatywnym b?d?cym stron? trzeci?: Kiedy przekazujesz pojazd na cele charytatywne, mo?emy udost?pni? dane osobowe organizacji charytatywnej, aby umo?liwi? jej osobiste podzi?kowanie za darowizn?.
 • Podmiotom rz?dowym i stronom trzecim w zwi?zku z obowi?zkami prawnymi, zado??uczynieniami i roszczeniami: Mo?emy ujawni? Twoje dane osobowe podmiotom rz?dowym, takim jak agencje regulacyjne, organy ochrony porz?dku publicznego i organy s?dowe, a tak?e innym osobom trzecim na podstawie któregokolwiek z poni?szych warunków: (a) je?li uzyskamy na to Twoj? wa?n? zgod?; (b) w celu zastosowania si? do wa?nego wezwania do s?du, nakazu prawnego, nakazu s?dowego, nakazu, procesu s?dowego lub innego zobowi?zania prawnego; (c) w celu egzekwowania lub stosowania któregokolwiek z naszych warunków, zasad lub innych umów; (d) w celu wymiany informacji z innymi firmami i organizacjami w celu ochrony przed oszustwami i zmniejszenia ryzyka kredytowego; lub (e) w razie konieczno?ci w celu uzyskania dost?pnych ?rodków prawnych lub obrony roszcze? prawnych. Mo?emy równie? by? zobowi?zani do ujawnienia danych osobowych w odpowiedzi na zgodne z prawem ??dania organów administracji publicznej, w tym w celu spe?nienia wymogów bezpiecze?stwa narodowego lub wymogów organów ochrony porz?dku publicznego.
 • Third parties in connection with a potential reorganization: We may share your personal data to a prospective seller or buyer in the event of a potential reorganization, merger, sale, joint venture, assignment, transfer or other disposition of all or any portion of IAA’s assets or stock, including without limitation, in connection with any bankruptcy or similar proceeding, provided that such entity will not be permitted to process your personal data other than as described in this Privacy Policy without providing you notice and, if required by applicable laws, obtaining your consent.
 • Third parties in connection with screenings for jobs: We may also share your personal data with third parties who provide services to us such as recruitment agencies, consultants, background services and lawyers. If your personal information is shared in this way, IAA does so only on a “need-to-know” basis and will seek to ensure it is only used in connection with the functions or services these parties will be performing for IAA and that your personal information is treated by them in a confidential manner. These service providers that IAA uses may change over time but we will always seek to ensure that any third parties who handle your personal information will do so in a manner consistent with this Privacy Policy and in accordance with applicable law

Information We Collect from Other Sources

Financial institutions, manufacturing companies, and dealerships may also send us information about you. We take measures to ensure that these third-parties have a lawful or contractual right to collect, use, or disclose your information before providing any data to us. This information is used for our legitimate business interest.

??CZA DO INNYCH WITRYN

Jako ?ród?o informacji dla naszych go?ci, nasze witryny zawieraj? oferty od innych firm, z którymi mo?na si? po??czy? za po?rednictwem naszych witryn (s? to na przyk?ad dostawcy finansowania motoryzacyjnego, licencjonowani brokerzy, dostawcy us?ug transportowych/spedycyjnych i dostawcy us?ugi kontroli). Po klikni?ciu w takie ??cze w naszych witrynach zostaniesz przekierowany na stron? internetow? drugiej firmy, a jej polityka prywatno?ci b?dzie regulowa? korzystanie z tej witryny oraz interakcje z ni?.

Staramy si? dok?adnie wybiera? witryny internetowe, które naszym zdaniem s? przydatne i spe?niaj? nasze standardy. Jednak?e obecno?? na naszych witrynach ??czy do witryn internetowych innych ni? IAA nie oznacza, ?e ??IAA popiera lub przyjmuje jak?kolwiek odpowiedzialno?? za tre?? lub korzystanie z takich stron. IAA nie ma kontroli nad takimi witrynami internetowymi i nie ponosi odpowiedzialno?ci za polityk? prywatno?ci takich witryn internetowych.

TRANSGRANICZNE TRANSFERY DANYCH OSOBOWYCH

We store our data on servers in the United States. If you are located outside the U.S., your personal data will be transferred to servers in the U.S. The data protection laws of the U.S. may not be as comprehensive as the laws of your country. For example, personal data transferred to the U.S. may be subject to lawful access requests by federal and state authorities in the U.S. IAA may transfer your personal information to other countries such as India and the Philippines for the purposes described in this Privacy Policy. In order to provide adequate protection of your personal information, we have in place contractual arrangements (where appropriate) which cover these transfers and we will take all reasonable measures to safeguard your information whenever it is transferred.

Any transfers of personal data from the European Union, the United Kingdom and/or Switzerland to the United States are made pursuant to the EU-U.S. Privacy Shield, the Swiss-U.S. Privacy Shield, or pursuant to European Commission-approved Standard Contractual Clauses, which are available at the following link.

IAA participates in and complies with the EU-U.S. Privacy Shield Framework and the Swiss-U.S. Privacy Shield Framework (Privacy Shield) as set forth by the U.S. Department of Commerce regarding the collection, use, and retention of personal data transferred from the European Union, the United Kingdom and/or Switzerland to the United States in reliance on Privacy Shield. IAA has certified to the Department of Commerce that it adheres to the Privacy Shield Principles and the Swiss-U.S. Privacy Shield Principles (collectively, the “Privacy Shield Principles”). If there is any conflict between the terms in this Privacy Policy and the Privacy Shield Principles, the Privacy Shield Principles shall govern. You can learn more about the Privacy Shield program, and view our certification here.

IAA is committed to subject to the Privacy Shield Principles all personal data received from the European Union, the United Kingdom and/or Switzerland in reliance on the Privacy Shield. IAA is subject to the oversight of the U.S. Federal Trade Commission, which has jurisdiction over IAA’s compliance with the Privacy Shield Principles. IAA will remain responsible for the processing of personal data in a manner inconsistent with the Privacy Shield Principles by third parties to which IAA has transferred personal data unless IAA proves it is not in any way responsible for the event giving rise to the damage.

You may contact IAA anytime with your privacy questions or concerns: Privacy@iaai.com.

PRYWATNO?? DZIECI I NIELETNICH

Nasze witryny nie s? skierowane do osób w wieku poni?ej 18 roku ?ycia. Nie gromadzimy ?wiadomie ani nie wykorzystujemy ?adnych danych osobowych od u?ytkowników poni?ej 18 roku ?ycia. ?adne informacje nie powinny by? przesy?ane do naszych witryn przez osoby poni?ej 18 roku ?ycia, ponadto osoby poni?ej 18 roku ?ycia nie mog? rejestrowa? si? do naszych konkursów, biuletynów, klubów lub aktywno?ci. Aby kupi? produkty, musisz mie? uko?czone 18 lat. Je?li dowiemy si?, ?e zgromadzili?my dane osobowe od osoby poni?ej 18 roku ?ycia, podejmiemy kroki w celu usuni?cia informacji tak szybko jak to mo?liwe.

ZACHOWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe, które od Ciebie zbieramy, s? przechowywane na naszych bezpiecznych serwerach tak d?ugo, jak jest to konieczne do realizacji celów, dla których przetwarzane s? dane osobowe, oraz do wype?nienia prawnych zobowi?za? IAA.

OCHRONA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Zobowi?zujemy si? do ochrony powierzonych nam informacji. Wdro?yli?my ?rodki techniczne i organizacyjne maj?ce na celu pomoc w utrzymaniu bezpiecze?stwa i poufno?ci danych osobowych, zabezpieczeniu przed przewidywanymi zagro?eniami dotycz?cymi poufno?ci, integralno?ci i dost?pno?ci danych osobowych oraz w ochronie danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utrat?, modyfikacj? oraz nieuprawnionym dost?pem lub ujawnieniem.

Jednak w ka?dym przypadku przetwarzania danych osobowych istnieje ryzyko, ?e takie dane mog? zosta? utracone, niew?a?ciwie wykorzystane, zmodyfikowane, zhakowane, naruszone lub w inny sposób udost?pnione nieuprawnionym osobom trzecim. ?adne systemy czy us?ugi transmisji danych online nie s? ca?kowicie bezpieczne. Oprócz ?rodków technicznych i organizacyjnych, które obowi?zuj? w IAA w celu ochrony danych osobowych, nale?y zastosowa? odpowiednie ?rodki bezpiecze?stwa w celu ochrony danych osobowych. Je?li uwa?asz, ?e Twoje konto IAA lub dowolne informacje, które nam przekaza?e?, nie s? ju? bezpieczne, natychmiast powiadom nas o tym, pisz?c na adres Privacy@iaai.com.

TWOJE PRAWA W ODNIESIENIU DO DANYCH OSOBOWYCH

If you reside in the European Union, you have various rights under the General Data Protection Regulation (GDPR) regarding the processing of your personal data, including under certain circumstances, the right to request access to and rectification or erasure of your personal data, data portability, restriction of processing of your personal data, the right to lodge a complaint with a supervisory authority, and the right to object to the processing of your personal data on certain grounds, including:

 • The right to object when your personal data is processed based on the legitimate interests of IAA or a third party, including profiling related to such legitimate interests.
 • The right to object when your personal data is processed for direct marketing purposes, including profiling related to direct marketing.

If you live in the European Union, and you wish to exercise any of these rights, you can make a request by writing to us at the following local address: Data Privacy Manager, Two Westbrook Corporate Center, Westchester, IL 60154. You may also send an email to Privacy@iaai.com or submit a Data Subject Request form. If you do not live in the European Union but you believe you have rights under your local laws, please contact IAA at Privacy@iaai.com.

If you reside outside of the European Union, you may have similar rights under your local laws. If you reside in California, please see below.

If you reside in the European Union, the United Kingdom or Switzerland, you also have the right, under the Privacy Shield, to access and to correct, amend or delete your personal data where it is inaccurate or where it has been processed in violation of the Privacy Shield Principles, except where the burden or expense of providing access would be disproportionate to the risks to your privacy or where the rights of other individuals would be violated.

If you reside in the European Union, the United Kingdom or Switzerland, your rights under the Privacy Shield include the right to notice of the choices and means that IAA offers you for limiting the use and disclosure of your personal data. IAA provides you with the opportunity to choose how your personal data may be used under certain circumstances. If your personal data is to be used for a new purpose that is materially different from that for which your personal data was originally collected or subsequently authorized, or if your personal data is to be disclosed to a third-party controller, IAA will provide you with an opportunity to choose whether to have your personal data so used or disclosed. When sharing your personal data with third-party processors that IAA has retained to perform services on its behalf and pursuant to its instructions, IAA may disclose your personal data without offering an opportunity to opt out.

IAA also provides you with specific rights related to your sensitive personal data. “Sensitive Data” under the EU-U.S. Privacy Shield Framework is defined as personal data specifying medical or health conditions, racial or ethnic origin, political opinions, religious or philosophical beliefs, trade union membership, or information specifying the sex life of an individual. Under the Swiss-U.S. Privacy Shield Framework, “Sensitive Data” means personal data specifying medical or health conditions, personal sexuality, racial or ethnic origin, political opinions, religious, ideological or trade union-related views or activities, or information on social security measures or administrative or criminal proceedings and sanctions, which are treated outside pending proceedings. If your sensitive personal data is to be used for a new purpose that is different from that for which your sensitive personal data was originally collected or subsequently authorized, or is to be disclosed to a third party, IAA will obtain your affirmative express consent prior to such use or such disclosure.

In compliance with the Privacy Shield Principles, IAA is committed to resolving complaints about our collection and use of EU/UK/Swiss personal data. EU, UK and/or Swiss individuals with inquiries or complaints regarding our Privacy Shield policy should first contact IAA by email at Privacy@iaai.com or by writing to us via mail at: Data Privacy Manager, Two Westbrook Corporate Center, Westchester, IL 60154.

IAA has further committed to refer unresolved Privacy Shield complaints to JAMS, an alternative dispute resolution provider located in the United States. If you do not receive timely acknowledgement of your complaint from us, or if we have not resolved your complaint to your satisfaction, please contact or visit JAMS for more information or to file a complaint. The services of JAMS are provided at no cost to you. Additionally, you may, under certain conditions, invoke binding arbitration for complaints regarding Privacy Shield compliance that are not resolved by any of the other Privacy Shield resolution mechanisms. More information about Privacy Shield arbitration is available here.

If your complaint involves human resources data transferred to the United States from the EU and or United Kingdom in the context of an employment relationship, and IAA does not address it satisfactorily, IAA commits to cooperate with the panel established by the EU data protection authorities (DPA Panel), as applicable and to comply with the advice given by the DPA panel, as applicable with regard to such human resources data. To pursue an unresolved human resources complaint, you should contact the state or national data protection or labor authority in the appropriate jurisdiction. Complaints related to human resources data should not be addressed to JAMS.

Contact details for the EU data protection authorities can be found at https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.

If your Privacy Shield complaint cannot be resolved through the above channels, under certain conditions, you may invoke binding arbitration for some residual claims not resolved by other redress mechanisms. See Privacy Shield Annex 1 at https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction.

ENTITIES COVERED BY THIS PRIVACY POLICY

Our following U.S. companies adhere to the Privacy Shield Principles:

 • IAA, Inc.
 • Auto Disposal Systems Inc
 • Automotive Recovery Services, Inc.
 • Decision Dynamics LLC
 • Impact Texas LLC
 • Insurance Auto Auctions Corp.
 • Insurance Auto Auctions of Georgia LLC
 • Insurance Auto Auctions
 • Insurance Auto Auctions Tennessee LLC

YOUR CALIFORNIA PRIVACY DISCLOSURES

This “Your California Privacy Disclosures” supplements the Privacy Policy and contains the disclosures required under the California Consumer Privacy Act (“CCPA”). For individuals who are California residents, the CCPA requires certain disclosures about the categories of personal data we collect and how we use it, the categories of sources from whom we collect personal data, and the third parties with whom we share it.

Please note that for California residents, the term personal data as used in this section (referred to as personal information under the CCPA) means information that identifies, relates to, describes, is reasonably capable of being associated with or could reasonably be linked, directly or indirectly, with a particular consumer or household as defined in the CCPA. All other capitalized terms have the same meanings as given them in the Privacy Policy.

If you are a California resident who has provided personal data to IAA, or a California resident that reasonably believes that IAA collected or stores their personal data, you may exercise your rights under the CCPA and submit your requests in one of the following methods: (a) by submitting this online form; (b) by calling the following toll free number 877-806-4827.

You have the right to request IAA to:

 1. (a) Disclose if we have collected personal data on you;

 2. (b) Disclose the categories of personal data that we have collected on you (if any); the categories of sources from which the personal data is collected; the business or commercial purpose for collecting or selling personal data; and the categories of third parties with whom the business shares personal data;

 3. (c) Disclose the specific pieces of personal data that we have collected on you (if any); and

 4. (d) Delete personal data we have collected on you (if you satisfy the conditions set out in the CCPA).

NOTE: we do not sell your personal data as that term is defined in the CCPA and for this reason we do not provide an opt-out from the sale of your personal data.

In order to submit a request, we will need to verify your identity. If you have an account with us that is password-protected, we may verify your identity through our existing authentication practices for your account.

If you do not have an account with us, and your request concerns “categories” of personal data collected, we can request from you two data points of personal data to verify your identity. If you do not have an account with us, and your request concerns specific personal data, we can request from you at least three data points of personal data as well as a signed declaration with penalty of perjury to verify your identity.

Please note that following your verified request, we will send you your personal data from the following email address: Privacy@iaai.com (Any response to your request, including any personal data may be sent as an encrypted file).

Please note that once you have submitted a request, we will send you a receipt, acknowledging your request, within 10 days. If, for some reason, you do not receive such a receipt within 10 days of your submitted request, please send us an email to Privacy@iaai.com as an error may have occurred.

We will process and respond to your request within 45 days after it is received (in some cases, as is allowed under the CCPA, this process may be extended by an additional 45-90 days). Please note, that regarding requests to know or access under subsections (a), (b), and (c) above, you may only make two requests in a 12-month period, and the information provided need only cover the 12-month period prior to your request.

Authorized Agent: As a California resident, you also have the right to designate an agent to exercise these rights on your behalf. If you choose to exercise your rights through the use of an authorized agent, we require that you verify the agent’s identity, and provide written permission granting the agent authority to submit a request on your behalf.

We hereby inform you that if you exercise any of your rights under the CCPA we may not deny you goods or services for that reason, or subject you to different prices than those paid by other consumers, unless provided otherwise under the CCPA, Federal, or State law.

Notice of Information We Collect

Pursuant to California Civil Section 1798.100(b), this serves as notice of the categories of personal data that we collect through the Site and Services and the commercial purposes for which the information was collected. Please note that all of the categories of personal data we collect about you (as detailed below) come from the following categories of sources:

 • You, including through your use of our services
 • Automatically collected from you
 • Our affiliate companies
 • Third parties

In particular, we have collected the following categories of personal data from California consumers within the last twelve (12) months:

CategoryCollectedPurpose
Identifiers.YESSee CATEGORIES OF PERSONAL DATA PROCESSED BY IAA above.
Personal information categories listed in the California Customer Records statute (Cal. Civ. Code § 1798.80(e)).YESSee CATEGORIES OF PERSONAL DATA PROCESSED BY IAA above.
Protected classification characteristics under California or federal law.NO
Commercial information.YESSee CATEGORIES OF PERSONAL DATA PROCESSED BY IAA above.
Biometric information.NO
Internet or other similar network activity.YESSee CATEGORIES OF PERSONAL DATA PROCESSED BY IAA above.
Geolocation data.YESSee CATEGORIES OF PERSONAL DATA PROCESSED BY IAA above.
Sensory data.YESSee CATEGORIES OF PERSONAL DATA PROCESSED BY IAA above.
Professional or employment-related information.YESSee CATEGORIES OF PERSONAL DATA PROCESSED BY IAA above.
Non-public education information (per the Family Educational Rights and Privacy Act (20 U.S.C. Section 1232g, 34 C.F.R. Part 99)).NO
Inferences drawn from other personal data.NO

Notice of Disclosures of Personal Data for a Business Purpose

In the preceding 12 months, we disclosed certain personal data from the following categories of personal information to the categories of recipients listed in the Section entitled THIRD-PARTY RECIPIENTS OF PERSONAL DATA of our Privacy Policy, such as our service providers, for one or more business purposes as described in that Section: the categories A through K above.

We disclose the above categories of personal data to service providers to fulfill the business purposes, such as:

 • Maintaining and servicing your account;
 • Providing you customer service;
 • Processing transactions;
 • Processing applications and payments;
 • Verifying the identity of users;
 • Detecting and preventing fraud;
 • Providing loyalty and promotional programs;
 • Providing marketing and advertising services;
 • Providing analytics services; and
 • Undertaking internal research to develop our services.

Please note that when we disclose personal data for a business purpose to a third party, we enter a contract that describes the purpose and requires the recipient to both keep that personal data confidential and not use it for any purpose except performing the contract.

Nie ?ledzi?

IAA nie ?ledzi swoich klientów w trakcie aktywno?ci w witrynach i us?ugach internetowych stron trzecich (np. aplikacjach mobilnych) i dlatego nie reaguje na sygna?y Nie ?ledzi?. Jednak niektóre witryny i aplikacje innych firm ?ledz? Twoj? aktywno?? zwi?zan? z przegl?daniem, gdy dostarczaj? Ci tre?ci, co pozwala im dostosowa? prezentowane materia?y. Osoby trzecie mog? gromadzi? dane osobowe dotycz?ce aktywno?ci w Internecie przez pewien czas oraz w ró?nych witrynach i aplikacjach podczas korzystania z naszych witryn.

Third-Party Marketing

If you are a California resident, California Civil Code Section 1789.83 permits you to request (once per calendar year) information regarding the disclosure of your personal data (if any) to third parties for the third parties’ direct marketing purposes. If applicable, this information would include a list of the categories of personal data shared and the names and addresses of any third parties with whom such personal data was shared in the immediately preceding calendar year. To make such a request pursuant to Shine the Light, contact us via email at Privacy@iaai.com or by telephone at 877-806-4827.

DATA CONTROLLER

Personal Data collected by IAA is controlled by IAA, which is located at Two Westbrook Corporate Center, Westchester, IL 60154 and which you can contact by email at Privacy@iaai.com.

ZMIANY W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNO?CI

Od czasu do czasu mo?emy aktualizowa? niniejsz? Polityk? prywatno?ci, dodaj?c nowe produkty, us?ugi i aplikacje; ulepszaj?c nasz? obecn? ofert? i technologie oraz w wypadku zmiany prawa. Nasz? zasad? jest publikowanie wszelkich zmian, które wprowadzamy w naszej Polityce prywatno?ci w witrynach. Wszelkie zmiany zaczn? obowi?zywa? po opublikowaniu zmienionej Polityki prywatno?ci w witrynach. Je?li wprowadzimy istotne zmiany w sposobie traktowania danych osobowych obj?tych zakresem niniejszej Polityki prywatno?ci, powiadomimy Ci? poczt? elektroniczn? (na adres e-mail podany na koncie) lub poprzez powiadomienie w witrynach. Dat? wej?cia w ?ycie niniejszej Polityki prywatno?ci podano na górze pierwszej strony.