Narzędzia technologiczne

Narzędzie IAA Express Search

Pomóż swoim klientom znaleźć pojazdy, jakich poszukują, za pomocą Wyszukiwarki ekspresowej IAA!

Dzięki Wyszukiwarce ekspresowej IAA zarejestrowani kupujący mogą na swojej witrynie lub stronie firmowej na Facebooku dodać zaawansowaną funkcję wyszukiwania.  Narzędzie to nie działa na zwykłej, „osobistej” stronie na Facebooku, musi to być strona firmowa na Facebooku.  Wygląda ona podobnie do wyszukiwarki na IAAI.com, ale wyniki wyświetlane są bezpośrednio na Twojej stronie lub stronie w mediach społecznościowych.  To zaawansowane narzędzie pozwala klientom szybko znaleźć pojazdy, jakich potrzebują, bez opuszczania Twojej strony czy fanpage’a na Facebooku.  Narzędzie jest darmowe, ale wymaga podpisania Umowy licencyjnej z IAA.  Treść jest dynamiczna i dostosowana do urządzeń przenośnych, co oznacza, że można ją wyświetlać w różnych formatach i lokalizacjach.

Uzyskaj dostęp do narzędzia IAA Express Search

Dynamic Data Repository (DDR)

By zapewnić jeszcze bardziej rzetelne rozwiązanie w zakresie udostępniania naszej oferty Twoim klientom, IAA opracowało Dynamiczne repozytorium danych (DRD), ułatwiające dystrybutorom publikowanie informacji o samochodach dostępnych w IAA na ich stronach internetowych. Ta usługa internetowa oparta na subskrypcji zapewnia elektroniczny dostęp do wszystkich danych dotyczących niesprzedanych samochodów dostępnych w IAA. Wykorzystaj te dane w dowolnym formacie na swojej stronie, by przyciągnąć uwagę klientów. Nasze dane dostępne są dwadzieścia cztery godziny na dobę, siedem dni w tygodniu.

Zgodnie z Umową licencyjną z IAA, możesz pobierać dane z dedykowanego serwera, który działa niezależnie od strony internetowej IAA. Dzięki temu możesz dostosować sposób wyświetlania danych i wykorzystać je, by przyciągnąć uwagę klientów i sprzedawać pojazdy. DRD to usługa WCF, która gwarantuje bezpiecznie przekazywane danych dotyczących pojazdów.

Aby uzyskać więcej informacji, również na temat cen, prosimy o kontakt: Usługi dla Nabywców.

Warunki użytkowania

INSURANCE AUTO AUCTIONS, INC.

UMOWA LICENCYJNA DLA NARZĘDZIA EXPRESS SEARCH

PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ UWAŻNIE Z PONIŻSZĄ UMOWĄ LICENCYJNĄ (dalej zwaną „LICENCJĄ”) PRZED POBRANIEM I ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA NARZĘDZIA EXPRESS SEARCH (dalej zwanego „NARZĘDZIEM”) FIRMY AUTO AUCTIONS, INC. (dalej zwanej „IAAI”). POBRANIE LUB WYKORZYSTANIE NARZĘDZIA STANOWI JEDNOCZEŚNIE AKCEPTACJĘ WARUNKÓW OKREŚLONYCH W NINIEJSZEJ LICENCJI. W PRZYPADKU BRAKU AKCEPTACJI POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ LICENCJI PROSIMY NIE POBIERAĆ I NIE UŻYWAĆ NARZĘDZIA.

Niniejsza Umowa Licencyjna dla narzędzia Express Search (dalej zwana „Licencją”) zawarta zostaje pomiędzy podmiotem występującym poniżej jako „Licencjobiorca” (dalej zwanym „Użytkownikiem”) a firmą Insurance Auto Auctions, Inc. (dalej zwaną „IAAI”).

1. Narzędzie. Narzędzie stanowi adres URL i/lub inny kod, który po osadzeniu na należącej do Użytkownika stronie internetowej lub stronie w serwisie Facebook pozwoli odwiedzającym na przeszukiwanie oferty IAAI i wyszukiwanie powiązanych informacji i danych (dalej łącznie zwanych „Danymi”) z poziomu strony internetowej lub strony w serwisie Facebook Użytkownika.

2. Udzielenie Licencji. IAAI niniejszym udziela Użytkownikowi ograniczonej, odwołalnej, niewyłącznej, nieodpłatnej i niezbywalnej licencji na wewnętrzne wykorzystanie Narzędzia poprzez osadzenie go na należącej do Użytkownika stronie internetowej lub stronie w serwisie Facebook. IAAI zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie zostały przyznane Użytkownikowi.

3. Ograniczenia. Użytkownik nie ma prawa do dystrybucji, publikacji, udzielania sublicencji, wypożyczania lub dzierżawy Narzędzia lub Danych w jakiejkolwiek formie ani do wprowadzania jakichkolwiek zmian lub modyfikacji Narzędzia lub Danych. Ponadto, Użytkownik nie może dekompilować, demontować, poddawać inżynierii wstecznej ani tworzyć jakichkolwiek produktów pochodnych na podstawie Narzędzia. Użytkownik nie może tworzyć jakichkolwiek kopii Narzędzia. W przypadku jakiejkolwiek próby użycia, skopiowania lub przekazania Narzędzia lub Danych pozostającej w sprzeczności z postanowieniami niniejszej Licencji lub stanowiącej naruszenie praw własności IAAI wynikających z postanowień niniejszej Licencji lub określonych przepisami prawa lub innych, niniejsza Licencja automatycznie wygasa a firma IAAI może zastosować wszelkie prawa i środki przysługujące jej w świetle stosownych przepisów prawa, w tym, między innymi, prawo do dochodzenia natychmiastowego zabezpieczenia roszczeń w drodze nakazu lub zakazu sądowego.

4. Okres obowiązywania Umowy. Niniejsza Licencja wchodzi w życie z chwilą otrzymania Narzędzia i pozostaje w mocy do momentu jej wypowiedzenia przez IAAI, z podaniem lub bez podania przyczyny, w formie pisemnego zawiadomienia. Ponadto, żadne z postanowień niniejszej Licencji nie uniemożliwia odcięcia przez IAAI dostępu do Danych dla dowolnego adresu IP użytkownika końcowego, z jakiejkolwiek przyczyny. Z chwilą wygaśnięcia niniejszej Licencji, Użytkownik winien (a) zaprzestać użytkowania Narzędzia, (b) zniszczyć wszelkie kopie fizyczne Narzędzia oraz (c) skasować wszelkie kopie elektroniczne Narzędzia przechowywane na jakimkolwiek komputerze lub innym nośniku danych. Na pisemne żądanie IAAI potwierdzić w formie pisemnej zastosowanie się do postanowień ujętych w punktach (a), (b) i (c) powyżej.

5. Prawa własności. IAAI zachowuje tytuł i pełne prawo własności do Narzędzia, wszelkich kopii Narzędzia oraz Danych, w tym wszelkich praw autorskich, patentów i tajemnic handlowych w nich zawartych oraz wszelkich znaków handlowych z nimi związanych. Użytkownik uzyskuje wyłącznie ograniczone prawo do wykorzystywania Narzędzia zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie stanowi odstąpienia przez firmę IAAI od jakichkolwiek praw przysługujących jej w świetle przepisów o prawach autorskich lub innych przepisów prawa własnościowego obowiązujących na terytorium Stanów Zjednoczonych lub przepisów prawa obowiązujących w ramach jakiejkolwiek innej jurysdykcji, tak krajowej jak i zagranicznej.

6. Pomoc techniczna. IAAI udziela Użytkownikowi, wedle własnego uznania i w stosownym zakresie, pomocy technicznej związanej z Narzędziem.

7. Poufność. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Narzędzie objęte jest klauzulą poufności i stanowi własność IAAI oraz zobowiązuje się zachować jego poufność i nie ujawniać go jakimkolwiek stronom trzecim. Użytkownik powiadamia swoich pracowników i kontrahentów o poufności Informacji Poufnych i ponosi odpowiedzialność za wszelkie naruszenia tejże.

8. Brak gwarancji. NARZĘDZIE DOSTARCZANE JEST W FORMIE, W JAKIEJ JEST („AS IS”), BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI. PONADTO, IAAI WYŁĄCZA WSZELKIE GWARANCJE DOROZUMIANE, W TYM, MIĘDZY INNYMI, DOROZUMIANE GWARANCJE WARTOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. CAŁOŚĆ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z WYKORZYSTANIEM LUB SKUTECZNOŚCIĄ NARZĘDZIA PONOSZONA JEST PRZEZ UŻYTKOWNIKA.

9. Ograniczenie odpowiedzialności. W ŻADNYM PRZYPADKU I W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO IAAI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU (I) JAKICHKOLWIEK SZKÓD, W TYM, MIĘDZY INNYMI, SZKÓD BEZPOŚREDNICH, POŚREDNICH, KARNYCH, UBOCZNYCH BĄDŹ WTÓRNYCH LUB (II) JAKIEJKOLWIEK UTRATY ZYSKÓW, PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI LUB INNYCH STRAT PIENIĘŻNYCH, W JAKIMKOLWIEK PRZYPADKU ZWIĄZANYM Z UŻYCIEM LUB NIEMOŻLIWOŚCIĄ UŻYCIA NARZĘDZIA, NAWET JEŚLI FIRMA IAAI ZOSTAŁA POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA RZECZOWYCH SZKÓD.

10. Prawo właściwe. Niniejsza Umowa podlega przepisom prawa Stanu Illinois bez uwzględnienia zasad prawa kolizyjnego. Wszelkie związane z niniejszą Umową spory pomiędzy stronami rozstrzygane będą wyłącznie przed sądem stanowym lub federalnym z siedzibą w Cook County w stanie Illinois. W najpełniejszym zakresie dozwolonym przepisami prawa każda ze stron zrzeka się nieodwołalnie prawa do (i) zgłaszania jakichkolwiek zastrzeżeń co do lokalizacji określonego powyżej sądu właściwego oraz (ii) twierdzenia, że rzeczową czynność prawną lub postępowanie wniesiono na niedogodnym forum.

11. Kompletność Umowy. Niniejsza Umowa stanowi kompletną i wyłączną umowę zawartą pomiędzy IAAI a Użytkownikiem w zakresie przedmiotu tejże i zastępuje wszelkie wcześniejsze porozumienia, korespondencję lub umowy, zawarte w formie pisemnej lub ustnej, w zakresie przedmiotu niniejszej Umowy. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej Umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej opatrzonej stosownymi podpisami upoważnionego przedstawiciela IAAI i Użytkownika.

Klikając na „Akceptuj” akceptujesz Warunki Korzystania z narzędzia IAA.

Anuluj
Akceptuj
Pobierz aplikację
Obserwuj nas
Ustawienia serwisu